GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při podnikatelské činnosti
Pro zákazníky, dodavatele, návštěvníky webových stránek a další osoby.
 
Ve společnosti TOP CENTRUM CZ s.r.o. se sídlem: č.p. 91, 533 43 Rohovládova Bělá, IČ: 03656691, číslo spisové značky: C 34525 – KS v Hradci Králové (dále též jen „Společnost“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) jsme se proto rozhodli vydat tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“).
Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při podnikatelské činnosti, jakým způsobem, k jakým účelům a jak dlouho, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů:
 • našich zákazníků a uživatelů služeb,
 • zástupců těchto zákazníků či kontaktních osob zákazníků (uživatelů),
 • zájemců o naše služby či zboží,
 • našich dodavatelů,
 • zástupců těchto dodavatelů či kontaktních osob dodavatelů,
 • osob, kterým zasíláme obchodní sdělení,
 • návštěvníků našich webových stránek,
 • návštěvníků našich areálů.
 

Obsah:

I. Správce osobních údajů
II. Kategorie osobních údajů
1. identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
2. Údaje o zboží a službách a dodací údaje
3. platební údaje
4. Fakturační údaje
5. Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem
6. Kamerové záznamy z prostor Společnosti
7. Údaje získané při registraci na webových stránkách
8. Cookies a další technologie
9. Databáze zákazníků a dodavatelů
10. Údaje pro marketingové účely
11. Údaje o poloze
12. Údaje po jednání o pracovní smlouvě
III. Účel a právní základ pro zpracování
IV. Doba zpracování a uložení osobních údajů
V. Zdroje osobních údajů
VI. Příjemci osobních údajů
VI. Způsob zpracování osobních údajů
VII. Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním
1. Právo na přístup k osobním údajům
2. Právo na opravu nepřesných údajů
3. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
4. Právo na omezení zpracování
5. Právo na výmaz
6. Právo na přenositelnost osobních údajů
7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
8. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
10. Právo omezit nebo zrušit marketingová sdělení
VIII. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
IX. Kamerové systémy provozované společností
1.            Příjemce/kategorie příjemců záznamů
2.            Místo zpracování, Počet a umístění kamer
3.            Režim fungování kamer a výmaz záznamů
 

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Společnost (identifikační údaje Společnosti viz výše).
Kontaktní údaje, kam můžete směřovat své dotazy, stížnosti a požadavky ohledně zpracování osobních údajů:
poštovní adresa:          TOP CENTRUM CZ s.r.o., č.p. 91, 533 43 Rohovládova Bělá
e-mail:   topcentrum@topcentrum.cz
telefon: +420 466 921 292
web:     http://www.topcentrum.cz/Vse-o-nakupu/GDPR
 

II. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Společnost schopná identifikovat.
V souvislosti s podnikáním Společnost nakládá následujícími typy (kategoriemi) osobních údajů:

1. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO SMLUVNÍ VZTAHY

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Společností a vámi nebo jednání o takové smlouvě. Jedná se zejména o váš akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, podpis apod. Jde i o akademický titul, jméno a příjmení, funkci a podpis vašich zástupců či pověřených osob.
Kontaktní údaje zpracováváme proto, abychom Vás mohli v případě potřeby v souvislosti se smlouvou kontaktovat, jedná se zejména o telefonní číslo a e-mail váš a vašich zástupců či pověřených osob.

2. ÚDAJE O ZBOŽÍ A SLUŽBÁCH A DODACÍ ÚDAJE

Zpracováváme údaje o tom, jaké služby či zboží si u nás objednáváte a adresu, kam má být zboží doručeno.

3. PLATEBNÍ ÚDAJE

Zpracováváme číslo vašeho bankovního účtu a údaje z vaší platební karty, abychom mohli identifikovat vaše platby.

4. FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Zpracováváme údaje, jako jsou vaše jméno a příjmení, fakturační adresa, údaje o zakoupeném zboží či službě a jejich ceně, nezbytné proto, abychom vám mohli vystavit vyúčtování za zboží či služby a mohli splnit povinnost vést účetnictví, jak nám ukládá zákon.

5. ÚDAJE Z KOMUNIKACE MEZI SPOLEČNOSTÍ A ZÁKAZNÍKEM

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi Společností a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů.

6. KAMEROVÉ ZÁZNAMY Z PROSTOR SPOLEČNOSTI

Areály a provozovny Společnosti jsou z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany oprávněných zájmů Společnosti střeženy kamerovým systémem. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním. Pomocí kamerového systému jsou zpracovávány obrazové záznamy.

7. ÚDAJE ZÍSKANÉ PŘI REGISTRACI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Jde o údaje, které zadáte při registraci na našich webových stránkách, jako je akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firma, emailová adresa, telefonní číslo, IČO, DIČ, dodací a fakturační adresa, uživatelské jméno a heslo.

8. COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE

Pomocí cookies a dalších technologií získáváme informace při použití webových stránek Společnosti. Jde o záznamy o chování na webových stránkách získané z cookies v případě jejich povolení ve webovém prohlížeči. Tyto údaje jsou zpracovány pro analýzu návštěvnosti stránek a internetovou reklamu.

9. DATABÁZE ZÁKAZNÍKŮ A DODAVATELŮ

Pokud jsme již s někým navázali obchodní kontakt, uchováváme v naší databázi jeho identifikační a kontaktní údaje, jako je akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, IČO, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, telefonní číslo a e-mail. Tyto údaje využíváme ke komunikaci, plnění smluv, uzavírání smluv nových, řešení reklamací a servisu.

10. ÚDAJE PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Pro marketingové účely využíváme databázi našich stávajících zákazníků, jakož i seznam osob, které se našimi zákazníky teprve mohou stát. V tomto seznamu máme jejich akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, IČO, adresu trvalého pobytu, adresu sídla nebo místa podnikání, telefonní číslo a e-mail.
Obchodní sdělení rozesíláme formou emailu.
Pokud jde o zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou stávajícím zákazníkům Společnosti o stejných nebo obdobných výrobcích či službách Společnosti, jde o použití osobních údajů, k němuž nepotřebujeme Váš souhlas.
V ostatních případech jsou tyto údaje používány na základě vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

11. ÚDAJE O POLOZE

Naše vozidla jsou vybavena lokalizačním systémem AUTOAWACS. V tomto systému zpracováváme údaje o vozidlu jako je poznávací značka, jméno řidiče, rychlosti, době jízdy a ujeté vzdálenosti

12. ÚDAJE PO JEDNÁNÍ O PRACOVNÍ SMLOUVĚ

Pokud se rozhodnete ucházet se u nás o zaměstnání, budeme potřebovat po dobu jednání o uzavření pracovní či jiné pracovněprávní smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje o vašem vzdělání, schopnostech a dovednostech a dosavadní praxi, které nám předáte formou životopisu a motivačního dopisu.
 
 

III. Účel a právní základ pro zpracování

Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro příslušný účel – např. abychom mohli dodat zboží nebo poskytovat službu. Jsou to i případy, kdy sjednáváme novou smlouvu. Povinnost zpracovávat vaše údaje nám stanoví i řada právních předpisů, např. zákon o účetnictví, o DPH, o daních z příjmů atp.
Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Společnosti nebo na základě zákona, pro jiné pouze na základě vašeho souhlasu. Ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Společnosti váš souhlas nepotřebujeme. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.
Jedná zejména o tyto účely a právní základy zpracování rozdělené dle jednotlivých kategorií osobních údajů:
Kategorie osobních údajů
Účel
Právní základ zpracování
 1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
jednání o uzavření smlouvy
 
zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
 2. Údaje o zboží a službách a dodací údaje
 3. Platební údaje
 4. Fakturační údaje
plnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, fakturace
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
 1. Platební údaje
identifikace a prokázání původu plateb
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti a pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje – povinnost vést účetnictví.
Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů by Společnost nebyla schopna vykonávat podnikatelskou činnost v souladu s právním řádem a subjekt údajů (zákazník) by nemohl obdržet od Společnosti zboží či službu.
 
 1. Fakturační údaje
vystavení účetního či daňového dokladu, vedení účetnictví, placení daní
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje – povinnost vést účetnictví, povinnost platit daně
10. Údaje pro marketingové účely
zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou stávajícím zákazníkům Společnosti o stejných nebo obdobných výrobcích či službách Společnosti
ochrana oprávněných zájmů Společnosti
Oprávněný zájem Společnosti je potvrzen tím, že toto použití údajů je povoleno ustanovením článku 16 odst. 2 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích
10. Údaje pro marketingové účely
jiný než výše uvedený marketing výrobků nebo služeb
telemarketing
subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
 2. Údaje o zboží a službách a dodací údaje
 3. Platební údaje
 4. Fakturační údaje
 5. Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem
vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob
ochrana oprávněných zájmů Společnosti
Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů a jejich předání např. právnímu zástupci a soudu by Společnost nebyla schopna uplatnit své nároky či se bránit žalobám a nárokům jiných osob.
 
12. Údaje po jednání o pracovní smlouvě
nábor nových zaměstnanců do Společnosti
zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 1. Kamerové záznamy z prostor Společnosti
ochrana majetku
prevence vzniku škod
vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob
ochrana oprávněných zájmů Společnosti
Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Záběry kamer jsou mířeny jen na společné prostory a záběry jsou uchovávány po dobu 1 týdne. Kamerový systém též chrání i majetek subjektů údajů vnesený do prostor Společnosti.
 
 1. Údaje získané při registraci na webových stránkách
užívání webových stránek Společnosti – registrace umožňuje snazší používání eshopu
zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 1. Cookies – informace získané pomocí cookies ukládaných třetími stranami (Google apod.)
internetová reklama
 
analýza návštěvnosti webových stránek Společnosti
subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů pomocí nastavení internetového prohlížeče
článek 8 odst. 1., písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích
 1. Databáze zákazníků a dodavatelů
komunikace, plnění smluv, uzavírání smluv nových, řešení reklamací a servisu
ochrana oprávněných zájmů Společnosti
Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů by Společnost nebyla schopna vykonávat podnikatelskou činnost a subjekt údajů by nemohl obdržet dosáhnout řešení reklamací, poskytnutí servisních služeb.
 
 1. Údaje o poloze
ochrana majetku Společnosti, bezpečnost provozu vozidla, ochrana zdraví v případě dopravní nehody
ochrana oprávněných zájmů Společnosti
Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Údaje nejsou využívány ke sledování subjektu údajů. Použití ONI systemu chrání i zdraví subjektů údajů: v případě dopravní nehody může Společnost či dispečink provozovatele ONI systemu rychle přivolat potřebnou pomoc.
 
 

IV. Doba zpracování a uložení osobních údajů

Vaše údaje používáme a uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou nám to ukládají právní předpisy, nebo je potřebujeme k ochraně našich práv. Máme nastavena vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni.
Obecně, základní údaje a údaje o produktech a službách jsme povinni uchovávat na základě zákonů, např. o účetnictví nebo daňových zákonů. Např. faktury se uchovávají 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy. 
Po dobu 10 let uchováváme údaje z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku.
Pokud používáme údaje na základě vašeho souhlasu, činíme tak pouze po dobu, po kterou tento souhlas trvá, nemáme-li poté jiný zákonný důvod.
Konkrétní doby zpracování jednotlivých kategorií osobních údajů pro jednotlivé účely obsahuje níže uvedená tabulka.
 
Kategorie osobních údajů
Účel
Doba zpracování – uchovávání
 1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
jednání o uzavření smlouvy
 
3 roky od konce jednání o smlouvě
1.  Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
 1. Údaje o zboží a službách a dodací údaje
 2. Platební údaje
 3. Fakturační údaje
plnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, fakturace
10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká
3. Platební údaje
identifikace a prokázání původu plateb
10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká
4. Fakturační údaje
 
vystavení účetního či daňového dokladu, vedení účetnictví, placení daní
10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká
10. Údaje pro marketingové účely
zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou stávajícím zákazníkům Společnosti o stejných nebo obdobných výrobcích či službách Společnosti
3 roky od posledního poskytnutí naší služby nebo zakoupení našeho zboží
10. Údaje pro marketingové účely
jiný než výše uvedený marketing výrobků nebo služeb
telemarketing
po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen – standardně 3 roky
samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 5 let poté, co zanikl
1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
2. Údaje o zboží a službách a dodací údaje
3. Platební údaje
4. Fakturační údaje
5. Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem
 
vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob
10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká.
Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší, uschovává Společnost doklady a údaje po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá.
Pokud se doklad vztahuje k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku uschovává Společnost doklady a údaje do konce prvního účetního období následujícího po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky nebo ke splnění závazku.
12. Údaje po jednání o pracovní smlouvě
nábor nových zaměstnanců do Společnosti
po dobu jednání o pracovní smlouvě, dále pouze pokud o to uchazeč požádá
 1. Kamerové záznamy z prostor Společnosti
prevence vzniku škod
vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob
maximálně po dobu 7 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu
 1. Údaje získané při registraci na webových stránkách
užívání webových stránek Společnosti – registrace umožňuje snazší používání eshopu
po dobu trvání registrace
 1. Cookies – informace získané pomocí cookies ukládaných třetími stranami (Google)
internetová reklama
 
analýza návštěvnosti webových stránek Společnosti
po dobu uvedenou v Informacích o cookies  na webových stránkách Společnosti
9. Databáze zákazníků a dodavatelů
komunikace, plnění smluv, uzavírání smluv nových, řešení reklamací a servisu
10 let od konce plnění smlouvy
Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší, uschovává Společnost údaje po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá.
 
11. Údaje o poloze
ochrana majetku Společnosti, bezpečnost provozu vozidla, ochrana zdraví v případě dopravní nehody
1 rok od zaznamenání polohy
 
 

V. Zdroje osobních údajů

Zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z živnostenského rejstříku, i údaje od třetích stran (data z ONI systemu).
 

VI. Příjemci osobních údajů

Společnost může předávat Vaše osobní údaje jiným osobám (příjemcům osobních údajů), pokud to umožňuj nařízení nebo jiné právní předpisy. Tito příjemci mohou mít dvojí postavení:
 1. Společnost při své činnosti využívá odborné a specializované služby třetích osob. Pokud tito dodavatelé pro Společnost zpracovávají ve smyslu Nařízení osobní údaje, mají postavení zpracovatelů osobních údajů, zpracovávají osobní údaje pouze na základě smlouvy a dle pokynů od Společnosti a nesmí je využít jinak.
 2. Pokud příjemci zpracovávají osobní údaje pro sebe (určili prostředky účely zpracování) mají postavení samostatných správců osobních údajů.
Vaše osobní údaje mohou být předávány těmto příjemcům:
 • dopravci
 • společnosti zabývající se správou a vymáháním dlužných pohledávek,
 • právní zástupce, notáře a exekutory
 • auditory
 • správce IT systémů (společnost PROSET s.r.o., IČO: 27525252 a společnost Versino CZ, s.r.o., IČO: 25942107)
 • dodavatel internetové reklamy (Google)
 • naše obchodní zástupce.
Každý takový subjekt pečlivě vybíráme. Příjemci osobních údajů mohou být společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie. Nepředáváme vaše osobní údaje příjemcům či zpracovatelům mimo území Evropské unie. Nepředáváme vaše osobní údaje příjemcům či zpracovatelům mimo území Evropské unie.
Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje též správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, jelikož některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o soudy, Policii ČR a jiné. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.

VI. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje ručně (v papírové podobě) i automatizovaně prostřednictvím IT systémů.  
 

VII. Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku.
Veškerá svá níže uvedená práva, námitky či požadavky (samozřejmě s výjimkou práva podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, které můžete uplatnit jen u něj) můžete uplatnit:
 1. dopisem doručeným na adresu sídla Společnosti,
 2. e-mailem na adresu topcentrum@topcentrum.cz
Pokud uplatníte některé ze svých práv a my budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu potvrzení. 
V případě, že nějaké právo, žádost či námitku uplatníte, bude-li váš požadavek oprávněný, přijmeme jemu odpovídající opatření bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od doručení vaší žádosti. Jinak vás budeme v téže lhůtě informovat o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Budeme vás v takovém případě informovat o jakémkoliv prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.
Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme vám informace rovněž v elektronické formě, je-li to možné, pokud nepožádáte o jiný způsob.
Informace a veškerá sdělení a úkony se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, můžeme od vás požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.
Jedná se o následující práva:

1. PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Jestliže nás požádáte, obdržíte od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a v kladném případě i:
 • kopii vašich osobních údajů, které máme,
 • informace o:
  • účelech, pro které je zpracováváme,
  • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
  • příjemcích, kterým vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době zpracování (uchovávání) vašich osobních údajů,
  • o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  • právu podat stížnost u dozorového úřadu,
  • o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás,
  • skutečnosti, že zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.,
  • o vhodných zárukách, pokud bychom předávali vaše osobní údaje mimo EU (což ale neděláme).

2. PRÁVO NA OPRAVU NEPŘESNÝCH ÚDAJŮ

Máte právo upozornit nás na nepřesné, zastaralé nebo neúplné osobní údaje. V takovém případě je samozřejmě opravíme. Po dobu, než ověříme přesnost vašich údajů, omezíme jejich zpracování (viz bod 4. níže). S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

3. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které používáme z důvodu našeho oprávněného zájmu.
Dokud nebude ověřeno, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, jejich zpracování omezíme, ledaže by takové zpracování bylo nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se ukáže, že důvody pro zpracování vašich osobních údajů nemáme, vaše osobní údaje vymažeme, ledaže budete požadovat jejich uchování.
Můžete také kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu přímého marketingu, a my používání vašich údajů pro tyto účely ukončíme.

4. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

V některých případech jsme povinni omezit zpracování vašich osobních údajů. To znamená, že vaše osobní údaje u nás budou uloženy a my s nimi nebudeme jinak nakládat, ledaže nám k tomu dáte souhlas nebo je to nezbytné z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby.
K omezení zpracování osobních údajů jsme povinni přistoupit, pokud:
 • Pokud budete popírat přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • Vyjde najevo, že zpracování vašich osobních údajů je protiprávní a vy odmítnete jejich výmaz a místo toho nás požádáte o omezení jejich použití;
 • My již vaše osobní údaje nebudeme nepotřebovat, ale vy nás požádáte, abychom si je ponechali pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • Vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody pro to, aby údaje byly vymazány.

5. PRÁVO NA VÝMAZ

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud:
 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů a vyjde najevo, že naše důvody pro zpracování nejsou závažné;
 • vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing;
 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, kterou nám právo ukládá;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.
Upozorňujeme však, že jsou případy, kdy povinnost vymazat vaše osobní údaje (i když je splněna některá shora uvedená podmínka) nemáme, například pokud údaj potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

6. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně (tj. pomocí výpočetní techniky) na základě smlouvy nebo vašeho souhlasu a požádáte nás o to, předáme vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud budete chtít, předáme tyto údaje přímo jinému správci, kterého určíte, je-li to technicky proveditelné.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

7. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů potřebujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

8. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotklo.
Společnost neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

9. PRÁVO OBRÁTIT SE NA ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení nebo jiný právní předpis, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) a podat u něj stížnost.

10. PRÁVO OMEZIT NEBO ZRUŠIT MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Pokud jste nám udělili souhlas pro marketing nebo vám z jiného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:
– přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání,
– pokud již nechcete, abychom vám telefonovali, v rámci hovoru nám to řekněte,
– můžete nám také na naší pobočce nebo písemně sdělit, že si již nepřejete dostávat nabídky.
Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli servisu, reklamacím a poskytování služeb, které jste si objednali.

VIII. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost neustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů.

IX. Kamerové systémy provozované společností

Kategorie osobních údajů zpracovávaných pomocí kamerového systému Společnosti, účely tohoto zpracování, identifikace správce, doba uchovávání záznamů a kontaktní údaje správce pro podávání stížností jsou uvedeny v předchozích článcích těchto Zásad.
Další údaje o kamerovém systému Společnosti:

1.  PŘÍJEMCE/KATEGORIE PŘÍJEMCŮ ZÁZNAMŮ

Záznamy z kamerového systému jsou předávány jen v případech, kdy je to Společnosti uloženo zákonem nebo na jeho základě (zpřístupněných údajů orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro účely přestupkového řízení apod.).

2.  MÍSTO ZPRACOVÁNÍ, POČET A UMÍSTĚNÍ KAMER

Kamerový systém a záznamy z něj pořízené jsou umístěny a zpracovávány v místě sídla Společnosti (počet kamer 19) a v prodejně v Pardubicích, MILWAUKEE CENTRUM, Poděbradská 335, 530 09 Pardubice (1 kamera).
Popis umístění kamer a další informace o fungování kamerového systému jsou k dispozici na recepci v sídle Společnosti a v prodejně v Pardubicích.

3.  REŽIM FUNGOVÁNÍ KAMER A VÝMAZ ZÁZNAMŮ

Po uplynutí doby uchování jsou záznamy vymazávány přepisem ve smyčce.
Režim fungování kamer: nepřetržitý.
Některé osobní údaje spadají do více kategorií, takže se mohou v přehledu i vícekrát opakovat.
Čísla kategorií osobních údajů uvedená v tomto sloupci odpovídají číslům kategorií uvedeným v článku II. těchto Zásad.
Čísla kategorií osobních údajů uvedená v tomto sloupci odpovídají číslům kategorií uvedeným v článku II. těchto Zásad.

© 2024 BlockShaft. Powered by TopCentrum.cz. Všechna práva vyhrazena.